AgileAdept.pl

Regulamin bloga

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa zasady dot. korzystania ze strony AgileAdept.pl, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Sam blog ma na celu przybliżać czytelnikom szczegóły dziedziny, w jakiej specjalizuje się jego autor – Jarosław Łojko, umożliwiać skorzystanie z usługi newsletter’a, a także stworzyć warunki do sprzedaży specjalistycznych kursów.

§ 2

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych i autorem bloga jest  Jarosław Łojko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą J Studio Jarosław Łojko z siedzibą w Warszawie przy Al. 3 Maja 5b/17, 00-401 , NIP: 7010031833, REGON: 47282220.
 2. Administrator gromadzi jedynie te dane osobowe, które Użytkownik sam dobrowolnie udostępnia, i na których przetwarzanie wyraża zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w komunikacie informacyjnym.

§ 3

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone przez Administratora to:
  • imię i nazwisko
  • adres mailowy
 1. Dane osobowe gromadzone przez Administratora to dane mające na celu  przesyłanie przez Administratora (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe i marketingowe, przez usługę newsletter’a.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi newsletter’a. Jedyne podmioty, który otrzymują dane to organy posiadające odpowiednią legitymację prawną.
 3. Dane użytkownika są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń systemu Mailchimp wykorzystywanego do świadczenia usługi newsletter’a.
 4. Administrator dba o pobierane dane z najwyższą starannością, adekwatnie do obowiązków nałożonych na niego na mocy europejskich oraz polskich regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.
 5. Administrator może przekazywać pozyskiwane dane osobom, które zatrudnia do wykonania prac związanych z prowadzoną przez siebie działalnością w celach i w zakresie nie większym niż sam jest upoważniony. Administrator dba przy tym o odpowiednie wyszkolenie osób mających dostęp do danych i egzekwuje przestrzeganie standardów z zakresu ochrony danych osobowych.
 6. Użytkownik przekazuje swoje dane Administratorowi dobrowolnie, choć jest to warunek konieczny, pozwalający na dystrybucję newsletter’a.
 7. W przypadku wizyty na stronie, podczas której Użytkownik nie wypełnia formularzy, w których udostępnia swoje imię, nazwisko, adres e-mail, zbierane są dane statystyczne takie jak odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego czasu na każdej z nich, data i godzina odwiedzin, system operacyjny i przeglądarka internetowa, lokalizacja. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poprawie struktury strony i usług.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe osób komentujących treści publikowane na stronie, w formie imienia i adresu mailowego. Dane te są pobierane jedynie w celu umożliwienia prowadzenia merytorycznej dyskusji, przez użytkowników zweryfikowanych przez Administratora za pośrednictwem powiadomienia mailowego. Komentarz zamieszczony na stronie internetowej jest podpisywany jedynie imieniem, żaden z użytkowników nie widzi na blogu adresu mailowego autora komentarza. Dane przekazywane są jedynie podmiotowi hostującemu domenę, wskazanemu w § 7 ust. 3. Komentującemu – jako Użytkownikowi – przysługują prawa identyczne ze wskazanymi w § 4 niniejszego Regulaminu.

§ 4

Prawa przysługujące Użytkownikowi

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • przejrzystej komunikacji i informacji na temat udostępnionych danych,
  • dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia poprawek,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych
  • sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go dotyczą. Informacja ta może zostać udzielona, po skierowaniu takiej woli drogą elektroniczną na adres kontakt@agileadept.pl lub pisemnie na adres J Studio Jarosław Łojko, Al. 3 Maja 5b/17, 00-401 Warszawa.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji na temat:

  • celów przetwarzania,
  • kategorii danych osobowych,
  • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały udostępnione dane,
  • planowanego okresu przechowywania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. 4. Ograniczenie przetwarzania danych przez Użytkownika, w zakresie niepozwalającym na realizację usługi może skutkować brakiem możliwości wysłania newsletter’a przez Administratora.
 2. 5. Organem nadzorczym właściwym do rozpatrywania skarg w przedmiocie ewentualnych naruszeń ochrony danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa).

§ 5

Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Wszystkie treści zamieszczone na stronie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony bez zgody Administratora.
 4. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony stanowi naruszenie prawa autorskiego.

§ 6

Pliki cookies

 1. Strona Administratora używa plików cookies – krótkich informacji tekstowych, zapisywanych na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (np. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.
 2. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Czytelnika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu. Korzystanie z technologii „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
 3. Cookies stosowane są do następujących celów:
  • zachowania bezpieczeństwa usług i zapobiegania oszustwom,
  • poprawienia wydajności strony,
  • rejestracji wizyt do celów marketingowych i statystycznych,
  • korzystania z funkcji społecznościowych,
  • wspierania personalizacji stron internetowych (np. zapisywania ustawień języka).

4. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej i ograniczenie jej funkcjonalności.

§ 7

Podmioty przetwarzające

 1. W celu mierzenia ruchu na stronie oraz analizy statystyk danych dot. Użytkowników, Administrator korzysta z funkcji Google Analytics, która może przetwarzać dane Użytkowników – Google LCC (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics.
 2. W celu umożliwienia prowadzenia dyskusji w komentarzach na blogu, przez użytkowników zweryfikowanych przez Administratora za pośrednictwem powiadomienia mailowego, dane może przetwarzać GlobNetX , ul. Lachmana 24/23, 09-407 Płock, REGON: 140383490, NIP: 7742670225.
 3. W celu usprawnienia świadczenia usługi newsletter’a, dane może przetwarzać Mailchimp – The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.

§ 8

Newsletter

 1. Usługa newsletter’a polega na cyklicznym przesyłaniu przez Administratora wiadomości o charakterze marketingowym/handlowym na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w wyżej wymienionym celu poprzez zaznaczenie stosownego pola w procesie wypełniania formularza zapisu do usługi.
 3. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kierując odpowiednie żądanie bezpośrednio na adres mailowy Administratora kontakt@agileadept.pl

§ 9

Obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się do dążenia, aby dostęp do Usługi był ciągły.
 2. Administrator usługi nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

§ 10

Strony zewnętrzne

Strona może zawierać odnośniki do innych portali i stron. Administrator nie odpowiada za treści na nich publikowane i zaleca Użytkownikowi każdorazowe weryfikowanie polityki dot. danych osobowych, obowiązującej na docelowej stronie.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Administrator Usługi uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie i poinformowania o nich Użytkownika przy jego kolejnej wizycie na stronie lub drogą mailową.
 2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy oraz usług mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.

AgileAdept.pl